14 Jan 2017 - Dresden
church Annenkirche
concert with choir of TU Dresden

24 June 2017 - Essen
Zeche Zollverein
festival Extraschicht

14 Aug 2015 - Dresden
8.30 p.m. Japanisches Palais
Palaissommer - PALAIS.GESPRÄCHE 'Wie leben wir morgen?'
website >> (in german)

10 Sep 2017 - Kleinwelka (near Dresden)
8.00 p.m. Schwesternhäuser
'Kultursommer 2017' - concert
website >> (in german)

buy a CD